Tomcatのインストール Ver.9.0.17

 J2SE インストール
# cd /tmp
# wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/6u29-b11/jdk-6u29-linux-x64.bin
# mv /usr/local
# chmod 755 jdk-6u29-linux-x64.bin
# ./jdk-6u29-linux-x64.bin

Done.
と表示されればOK

# cd ~/

# vi .bash_profile

export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_29
export PATH=$PATH:/usr/local/jdk1.6.0_29/bin

# source .bash_profile

# java -version
javaのバージョンが表示されたらOK
Ver.jdk-6u29-linux-x64.bin 2011/12/12 現在

Tomcat インストール
# cd /usr/local
# wget http://ftp.kddilabs.jp/infosystems/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.35/bin/apache-tomcat-6.0.35.tar.gz
# tar zxvf apache-tomcat-6.0.35.tar.gz
# mv apache-tomcat-6.0.35 tomcat-6.0.35


 動作確認
Tomcat起動後
# /usr/local/tomcat-6.0.35/bin/startup.sh

http://localhost:8080

Tomcatのページが表示されたらOK


更新 2019.04.08